HYTAÝDAN LOMAÝ HARYTLAR WE ENJAMLAR

Maksadymyz

Hytaý bilen ynamdar söwdany gurnamaga ýardam bermek

Hytaý boýunça ähli soraglaryňyza anyk çözgütler hödürlemek 

 

Biz näme iş edýäris?

·        gözleýän önümiňizi tapyp bermek

·        zawoda baryp görmek

·        nusga (obrazes) getirip bermek

·        baha gepleşikleri

·        islegä görä hil barlagyny etdirmek

·        satyn alan harydyňyzy isleýän adresiňize eltip bermek

·        zawoda wideo jaň edip hytaýça gepleşik geçirmek

·        Hytaýa iş saparyny gurnamak we terjimeçilik hyzmaty


Biz size näme üçin gerek?

·        ynamdar hyzmatdaş

·        wagtyňyzy tygşytlamak

·        puluňyzy tygşytlamak

·        biznesiňizi bökdençsiz               dowam etdirmek

·        oturan ýeriňizden Hytaý            bilen söwdany ýola                   goýmak

·      Hytaýdaky zawodlar bilen         çalt aragatnaşyk gurmak 


Hytaý bazary barada maslahat

2010-2018 - nji ýyllarda Hytaýda bolup, hytaýyň söwda sferasyny doly öwrendik. Size gerek harydy Hytaýyň haýsy şäherinden amatly bahadan tapyp biljekdigiňiz, hytaýlar bilen iş gepleşigini geçireniňizde nämelere üns bermelidiňiz, hytaýyň onlaýn platformalaryndan harytlary nädip satyn almadygyňyz we ş.m barada maslahat berýäris.  


Blog bölüminde nämeler bar?

Saýtymyzyň sag ýokarky "Blog" bölüminde Hytaý bazary, Hytaýda öndürilýän harytlar we önümçilik enjamlary, täzelikler we ş.m barada gyzykly makalalar hödürlenýär. 


 

Soraglaryňyz barmy?

Has giňişleýin maglumat almak üçin hytaydanlomay@gmail.com  email adresine hat ýazyp  ýa-da +993 61719597  we +993 64256282 telefon belgilerine jaň edip bilersiňiz